No370安妮Tess写真套图48P安妮Tess秀人网

No370安妮Tess写真套图48P安妮Tess秀人网

内出是水降而气亦降也。诸书所载,亦可择取。

 即有当服附子,而亦不肯服者,不胜屈指矣。真气二字,指真阴真阳也。

予故为当服辛温者,决其从违焉。逆则呕吐、泄泻必作。

近来市习,心胃莫分,一味行气破滞,并不察究阴阳,往往误事,一概委之天命,而人事之当尽,又不可废乎。予常治经后腹痛,其人面白唇淡者,以甘草干姜汤加丁香、官桂治之,或以补血汤加安桂治之,必效。

 近来市习,一见惊悸,并不区分,概以安魂定魄为主,一味以龙骨、朱砂、茯神、远志、枣仁、参、归治之。多则加,少则减之。

此处又宜分别何经受病为要。[眉批]阴阳案定,人有遵循。

Leave a Reply